0
0,00€
Košík je prázdny
Menu
0
Košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

na poskytovanie služby dodania tovaru k dverám zákazníka

 

1. Všeobecné Ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP “) obchodnej spoločnosti LIRIS SK, s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 46842683, DIČ: 2023606552, IČ DPH: SK2023606552, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 84306/B, kontakt pre fyzické osoby – Zákazníkov: telefonický kontakt: +421 2 2211 5551, emailové spojenie: zakaznici@edelia.sk, telefonický kontakt pre právnické osoby +421 915 459456, emailové spojenie: firmy@edelia.sk (ďalej ako „Predávajúci“), podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služby Predávajúceho - dodania tovaru k dverám zákazníka (ďalej len ako „Služba“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a zákazníkom v momente prevzatia tovaru (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), a to vrátane podmienok reklamačného konania.

1.2 Tieto VOP sú dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho: www.edelia.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

1.3 Službou sa na účely týchto VOP rozumie prezentácia tovaru Predávajúceho na Internetovej stránke, na základe ktorej si zákazník môže vybrať tovar, o ktorého kúpu má záujem vytvorením nákupného košíka tovaru (ďalej len ako „ Nákupný košík“), dodanie tovaru Predávajúcim k dverám zákazníka a následnú kúpu tovaru zákazníkom za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP.

1.4 Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú všetky produkty Predávajúceho prezentované na Internetovej stránke určené na poskytovanie Služby, vrátane Darčekového poukazu (ďalej len ako „Tovar“).

1.5 Službu je oprávnená využiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov (spoločne ďalej len ako „Zákazník“) alebo právnická osoba (ďalej len ako „Právnická osoba“). Zákazníkom Predávajúceho nie je fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na Zákazníka uvedené v tomto bode VOP. Pre Právnickú osobu platia špecifické dojednania v zmysle článku 6b týchto VOP. Ak nie je uvedené inak, platia pre Právnickú osobu ustanovenia týchto VOP podľa charakteru a účelu ustanovenia primerane, tak ako na Zákazníka. Ceny sú pre Právnickú osobu uvedené bez DPH.

1.6 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 391/2015“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“).

1.7 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru.

1.8 Darčekovým poukazom sa na účely týchto VOP rozumie poukaz zakúpený na Internetovej stránke v hodnote 20 EUR a/alebo 30 EUR a/alebo 40 EUR a/alebo 50 EUR a/alebo 100 EUR s platnosťou 1 kalendárny rok od zakúpenia, slúžiaci na jednorázovú úhradu Tovaru prostredníctvom Internetovej stránky.

 

2. Registrácia zákazníka

2.1 Služby Predávajúceho môže využiť aj Zákazník, ktorý nie je registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná. Zákazník sa môže zaregistrovať na Internetovej stránke Predávajúceho prostredníctvom emailu alebo cez sociálnu sieť Facebook alebo Google + (ďalej aj ako „Registrácia“).

2.2 Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, emailová adresa Zákazníka a telefónne číslo, prípade iné údaje požadované Predávajúcim (ďalej len ako „ Registračné údaje“). Pri Registrácii Zákazník zároveň zadá heslo, ktoré bude používať na účely prihlásenia do svojho účtu.

2.3 Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Zákazníka.

2.4 Po úspešnej Registrácii sa Zákazník môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet “). Zákazník zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri svojej emailovej registrácii alebo pri registrovaní cez sociálnu sieť Facebook alebo Google + (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje sú dôverné.

2.5 Zákazník zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov je Zákazník pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu povinný Registračné údaje aktualizovať.

2.6 Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho Prihlasovacích údajov.

2.7 Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Zákazníkovi a/alebo tretím osobám v dôsledku:

(i) uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Zákazníka (tak ako sú definované v čl. 6 bod 6.5 VOP),

(ii) neaktualizovania Registračných údajov Zákazníka v čase po jeho Registrácii,

(iii) sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Zákazníka tretím osobám.

2.8 Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, Účet Zákazníka zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Zákazníka najmä v nasledovných prípadoch:

(i) ak Zákazník v súvislosti s poskytovaním Služby porušuje VOP alebo ustanovenia všeobecne záväzných platných právnych predpisov,

(ii) ak Zákazník vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho, a to bez ohľadu na spôsob a charakter zásahu Zákazníka do Internetovej stránky,

(iii) v prípade existencie duplicitných Účtov Zákazníka. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Zákazníka a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Zákazníka,

(iv) v ďalších prípadoch bližšie vymedzených v bode 11.3 VOP.

2.9 Registrácia Zákazníka zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Zákazníka. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.

2.10 Kreditný limit znamená Predávajúcim určený limit objednávky/ok Právnickej osoby vyjadrený v eurách, a to 500 EUR, ak nie je dohodnuté inak, v rámci ktorého je Právnická osoba oprávnená zvoliť a v určitom limite vykonať platbu spôsobom v zmysle článku 5 bod 5.1. (vii) týchto VOP. Riadnym zaplatením Kúpnej ceny faktúry v lehote splatnosti v zmysle článku 5 bod 5.1. (vii) týchto VOP sa Kreditný limit o Kúpnu cenu vyjadrenú na faktúre vracia na pôvodnú sumu.

 

3. Uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1 Tovar prezentovaný na Internetovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku Predávajúceho voči Zákazníkovi na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Internetovej stránke. Dostupnosť Tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho, ktoré podliehajú neustálym zmenám v závislosti od objemu poskytovanej Služby.

3.2 Tovar prezentovaný na Internetovej stránke si môže Zákazník vložiť do Nákupného košíka za podmienok bližšie uvedených v článku 6. týchto VOP. Zákazník vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na Internetovej stránke, vrátane dodania Tovaru k jeho dverám, a to všetko za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Zákazník berie na vedomie, že v prípade objednania Tovaru dôjde za podmienok uvedených v tomto bode k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

3.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že žiadny úkon Predávajúceho vykonaný v spojitosti s poskytovaním Služby do okamihu dodania Tovaru podľa Nákupného košíka Zákazníkovi, nemožno posudzovať ako akceptáciu návrhu Zákazníka na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.4 Kúpna zmluva na predaj Tovaru medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, sa v rámci poskytnutia Služby považuje za uzavretú vždy až v momente prevzatia Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny Tovaru. Prevzatiu Tovaru zo strany Zákazníka predchádza dodanie Tovaru k dverám Zákazníka podľa jeho Nákupného košíka a prezretie Tovaru zo strany Zákazníka.

3.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ďalej platí, že s odmietnutím prevzatia Tovaru pri jeho dodaní nie sú na strane Zákazníka spojené žiadne právne následky. Takéto konanie Zákazníka nepredstavuje napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. akýkoľvek iný právny úkon smerujúci k zániku Kúpnej zmluvy.

3.6 Na účely kúpy Darčekového poukazu sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP a špecifický režim vymedzený v tomto bode. Zákazník môže Darčekový poukaz zakúpiť, buď:

a) samostatne Darčekový poukaz/y – v tomto prípade po vložení vybraného Darčekového poukazu do Nákupného košíka a dokončení objednávky pristúpi Zákazník k online platbe podľa článku 5 ods. 5.1 bod (iv) týchto VOP. Po vykonaní platby Darčekového poukazu a prijatí platby Predávajúcim, bude Zákazníkovi na zadaný e-mail doručený zakúpený Darčekový poukaz obsahujúci jedinečný kód spolu s dokladom o kúpe, alebo

b) spolu s iným Tovarom - v tomto prípade po vložení vybraného Darčekového poukazu a iného Tovaru do Nákupného košíka a dokončení objednávky pristúpi Zákazník k online platbe podľa článku 5 ods. 5.1 bod (iv) týchto VOP alebo k platbe podľa článku 5 ods. 5.1 (i) týchto VOP. Po doručení objednávky a prijatí celej platby Predávajúcim, bude Zákazníkovi na zadaný e-mail doručený zakúpený Darčekový poukaz obsahujúci jedinečný kód spolu s dokladom o kúpe.

 

4. Kúpna cena tovaru

4.1 Ceny Tovarov uvádzané na Internetovej stránke majú len informatívny charakter, nakoľko v čase dodania Tovaru Zákazníkovi, za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy, sa môžu z dôvodov uvedených v bode 4.2 VOP líšiť od skutočnej ceny rovnakého Tovaru uvedeného na Internetovej stránke v čase prevzatia Nákupného košíka do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len ako „Informatívna cena“). Informatívna cena je vždy uvedená ako cena vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle aktuálne platných právnych predpisov.

4.2 K zmene Informatívnej ceny v čase medzi potvrdením Nákupného košíka a dodaním Tovaru môže dôjsť najmä z nasledovných dôvodov:

(i) v prípade dodávok váženého Tovaru (najmä ovocie a zelenina), v dôsledku Váženej odchýlky tak, ako je definovaná v bode 6.11 týchto VOP,

(ii) v prípade dodania náhradného Tovaru pri nedostupnosti Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku Zákazníka,

(iii) v prípade Tovaru z promočnej akcie, ktorého dodanie si Zákazník objednal až v čase po ukončení príslušnej promočnej akcie Predávajúceho

(iv) v prípade dodania váženého Tovaru objednaného na kusy podľa bodu 6.12 týchto VOP.

4.3 Ak je cena Tovaru pri jeho dodaní Zákazníkovi (ďalej len ako „Kúpna cena“) vyššia ako Informatívna cena, má Zákazník právo bez ďalšieho odmietnuť uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim na predaj tohto Tovaru priamo pri dodaní Tovaru.

4.4 Informatívna cena je na Internetovej stránke vždy uvádzaná ako cena bez nákladov na dodanie Tovaru (ďalej len ako „ Náklady na dodanie“). Náklady na dodanie sú Zákazníkovi účtované v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy a to v sume, ktorá bude uvedená na Internetovej stránke pri vytvorení Nákupného košíka. O výške Nákladov na dodanie bude Zákazník riadne vopred informovaný. Náklady na dodanie budú vyúčtované v sume ako sú uvedené v čase potvrdenia objednávky, respektíve pri prevzatí Nákupného košíka do elektronického systému Predávajúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na vyúčtovanie výšky Nákladov na dodanie Tovaru Zákazníkovi nemá vplyv výška zaplatenej Kúpnej ceny, ale len výška Informatívnej ceny uvedenej v Nákupnom košíku.

4.5 Náklady na dodanie týkajúce sa viacerých Nákupných košíkov Zákazníka s rovnakým Časom a Miestom dodania tak, ako sú definované v článku 6. týchto VOP, budú účtované pre každý jednotlivý Nákupný košík osobitne.

4.6 Dodaný Tovar bude pri jeho doručení Zákazníkovi riadne zabalený v zmysle platných právnych predpisov. Pri vytvorení Nákupného košíka je Zákazník oprávnený vybrať si aj iný spôsob zabalenia Tovaru, a to z niektorý zo spoplatnených spôsobov balenia, ktoré sú vedené na Internetovej stránke (ďalej aj ako „Náklady na balenie“). O výške Nákladov na balenie bude Zákazník informovaný na Internetovej stránke pri vytvorením Nákupného košíka. O výške Nákladov na balenie bude Zákazník riadne vopred informovaný. Náklady na balenie budú vyúčtované v sume ako sú uvedené v čase potvrdenia objednávky, respektíve pri prevzatí Nákupného košíka do elektronického systému Predávajúceho. Cena Nákladov na balenie bude pripočítaná k Informatívnej cene.

 

5. Platobné podmienky

5.1 V rámci poskytnutia Služby je Zákazník oprávnený realizovať úhradu Kúpnej ceny v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, a to buď (po dodaní Tovaru) priamo u pracovníka rozvozu Tovaru:

(i) prostredníctvom prenosného platobného terminálu Predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom za použitia všetkých obvykle akceptovaných debetných a/alebo kreditných platobných kariet alebo

(ii) v hotovosti alebo,

(iii) stravnými lístkami alebo

(iv) priamo Predávajúcemu online prostredníctvom platobnej brány dostupnej na Internetovej stránke prostredníctvom platobných kariet akcentovaných našou spoločnosťou. Ak je platobná karta odmietnutá, Predávajúci bude kontaktovať Zákazníka a požiada ho o akceptáciu zmeny spôsobu platby na platbu podľa vyššie uvedených bodov, alebo

(v) prostredníctvom kreditov vydávaných Predávajúcim, alebo

(vi) prostredníctvom Darčekového poukazu, alebo

(vii) pri Právnických osobách po predchádzajúcom posúdení a schválení Kreditného limitu Predávajúcim prostredníctvom faktúry doručenej Právnickej osobe s lehotou splatnosti 7 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Právnickou osobou, ak nie je dohodnuté inak.

5.2 V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi spolu s dokladom o kúpe Tovaru (ďalej len ako „Doklad o kúpe“), ak nie je v článku 6b.8 pre právnické osoby určené inak. Doklad o kúpe bude obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:

(i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Predávajúceho,

(ii) adresu prevádzkarne,

(iii) dátum predaja Tovaru,

(iv) názov a množstvo Tovaru

(v) Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Kúpnu cenu Tovaru, ktorú Zákazník zaplatil (vrátane Nákladov na dodanie a prípadných Nákladov na balenie).

5.3 V prípade, ak Zákazník neuzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na Tovar alebo akúkoľvek jeho časť z Nákupného košíku pri dodaní Tovaru, má právo požiadať Predávajúceho o storno konkrétneho Tovaru. Zákazník môže požiadať Predávajúceho o storno konkrétneho Tovaru emailom na emailovú adresu Predávajúceho: zakaznici@edelia.sk alebo osobne u vodiča pri dodaní Tovaru (ak to bude technicky možné). Vo svojej žiadosti Zákazník uvedie číslo Nákupného košíka a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada zaslať originál dokladu o storne konkrétneho Tovaru.. Pokiaľ Zákazník vo svojej žiadosti korešpondenčnú adresu neuvedie, má sa za to, že doklad o storne konkrétneho Tovaru požaduje zaslať na adresu miesta dodania Tovaru z príslušného Nákupného košíka. Vo svojej žiadosti môže Zákazník uviesť aj svoju emailovú adresu, na ktorú mu má Predávajúci zaslať doklad o storne konkrétneho Tovaru . V tomto prípade bude doklad o storne konkrétneho Tovaru zaslaný len na Zákazníkom požadovanú emailovú adresu. Toto ustanovenie sa na Právnickú osobu vzťahuje primerane, avšak s rozdielom, že Právnickej osobe môže byť na konkrétny stornovaný Tovar vystavený dobropis, a to v príslušnej Kúpnej cene daného Tovaru. Právnická osoba berie na vedomie, že stornovaním konkrétneho Tovaru nedôjde k úprave pôvodne vystavenej faktúry.

5.4. Osobitné podmienky, ktoré sa budú aplikovať pri platbe online podľa bodu 5.1. písm. (iv) týchto VOP.

Ak Zákazník chce zaplatiť Cenu za Tovar platobnou kartou v režime on-line, je povinný si pred vytvorením a potvrdením Nákupného košíka v banke, ktorá mu vydala jeho platobnú kartu, aktivovať službu platieb on-line, ak túto službu už nemá aktívnu, ako aj overiť si, či platnosť jeho platobnej karty neuplynie pred dňom predpokladaného dodania Tovaru.

Ak platobná karta Zákazníka bude v deň dodania Tovaru neplatná, Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie Tovaru. Zákazník berie na vedomie, že ak za Tovar uvedený na jeho Nákupnom košíku bude chcieť zaplatiť prostredníctvom platobnej karty v režime on-line, je Predávajúci oprávnený vykonať tzv. autorizáciu platobnej karty.

V deň dodania Tovaru Zákazníkovi sa z účtu Zákazníka vedeného v jeho banke strhne Kúpna cena, Náklady na dodanie a Náklady na balenie.

V prípade ak Zákazník odmietne prevziať časť Tovaru, bude cena Zákazníkom neprevzatého Tovaru vrátane Zákazníkovi v hotovosti priamo pri doručovaní Tovaru. V prípade ak to nebude technicky možné (najmä v prípade, ako vodič nebude mať dostatok hotovosti) alebo ak si to bude Zákazník želať, bude cena neprevzatého Tovaru vrátená Zákazníkovi na jeho bankový účet. Cena neprevzatého Tovaru bude vrátená v lehotách určených bankou Zákazníka, v priemere cca do 10 pracovných dní. Ak si Zákazník žiadny Tovar uvedený na svojom Nákupnom košíku v dohodnutom čase neprevezme, bude strhnutá Kúpna cena, Náklady na dodanie a Náklady na balenie vrátená Zákazníkovi na jeho bankový účet, a to v lehotách určených bankou Zákazníka, v priemere cca do 10 pracovných dní.

Predávajúci vyhlasuje, že nemá nijaký vplyv a nie je schopný ovplyvniť dĺžku lehoty, v rámci ktorej sa vrátia peniaze po ich odoslaní vrátia na bankový účet Zákazníka. Aby sa znížilo riziko neoprávneného prístupu k údajom naša spoločnosť nedisponuje údajmi o platobnej karte Zákazníka, číslom jeho účtu, ale pracuje len s číslom transakcie.

Predávajúci je limitovaný poskytovateľ v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov. V rámci svojej činnosti vydáva kredity, ktoré môžu zákazníci použiť na nákup Tovarov. V prípade ak Zákazník odmietne prevziať časť Tovaru, bude Zákazníkovi ponúknutá možnosť, aby mu Predávajúci namiesto vrátenie ceny neprevzatého Tovaru poskytol kredity, a to v hodnote rovnajúcej sa cene neprevzatého Tovaru. Zákazník bude môcť tieto kredity využiť pri svojom ďalšom nákupe. Podmienky fungovania kreditov sa riadia podmienkami uvedenými na Internetovej stránke.

5.5. Osobitné podmienky, ktoré sa budú aplikovať pri platbe formou kreditov podľa bodu 5.1. písm. (v) týchto VOP.

Na úhradu Kúpnej ceny, Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie môžu byť použité aj kredity, ktoré vydáva Predávajúci ako limitovaný poskytovateľov (ďalej len ako „Kredity“). Podmienky fungovania bodov sa riadia podmienkami uvedenými na Internetovej stránke.

 

6. Podmienky dodania tovaru k dverám zákazníka

6.1 Predávajúci informuje Zákazníka, že Službu poskytuje v konkrétnych oblastiach, ktoré je možné overiť na Internetovej stránke kliknutím sem, a to na základe zadaného názvu ulice (ďalej len ako „Dodacie územie“). Dodanie Tovaru v rámci Služby je obmedzené výlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie (ďalej len ako „ Miesto dodania“) sa nachádza v Dodacom území.

6.2 Predávajúci poskytuje Službu v dňoch a čase, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke: TU ,

6.3 Vytvorenie Nákupného košíka zo strany Zákazníka na Internetovej stránke Predávajúceho nie je časovo limitované, Zákazník tak môže učiniť kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Pri vytvorení Nákupného košíka si môže Zákazník zvoliť konkrétny dátum a čas dodania Tovaru v rámci dostupných časových okien Predávajúceho (ďalej len ako „ Časové okno“), ktoré sa Zákazníkovi zobrazia pri tvorbe Nákupného košíka (Zákazníkom zvolené Časové okno na účely týchto VOP ďalej len ako „Čas dodania“). Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci negarantuje dostupnosť všetkých Časových okien pre dodanie Tovaru, nakoľko ich dostupnosť závisí od aktuálneho objemu poskytovanej Služby všetkým ďalším Zákazníkom Predávajúceho.

6.4 Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Zákazníka s týmito VOP. Odoslaním Nákupného košíka Predávajúcemu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s Oznámením o prijatí (tak ako je definované v bode 6.7 tohto článku VOP) Zákazníkovi odošle tieto všeobecné obchodné podmienky v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre Zákazníka uchovateľné aj do budúcna.

6.5 Zákazník v rámci vytvárania Nákupného košíka poskytuje Predávajúcemu tieto osobné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla a prípadne aj čísla poschodia bytu v bytovom dome, ktorý bol označený ako miesto dodania Tovaru), telefónne číslo a emailovú adresu Zákazníka (ďalej aj ako „ Objednávacie údaje“).

6.6 Predávajúci vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Tovar dodal Zákazníkovi v dohodnutom Čase dodania. Predávajúci však túto skutočnosť Zákazníkovi negarantuje. Omeškanie Predávajúceho môže byť spôsobené napr. v dôsledku existencie okolnosti majúcej charakter vyššej moci (vis maior), resp. pri inej nepredvídateľnej udalosti (napríklad dopravné zápchy, havárie, kolóny, živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémie, štrajky a pod).

6.7 Po doručení Nákupného košíka Predávajúci emailom oznámi Zákazníkovi prijatie Nákupného košíka do elektronického systému Internetovej stránky (ďalej len ako „Oznámenie o prijatí“), ktoré bude obsahovať najmä výšku celkovej Informatívnej ceny Tovarov z Nákupného košíka, vrátane Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie.

6.8 Predávajúci môže informovať Zákazníka o nedostupnosti niektorého Tovaru kedykoľvek po prevzatí Nákupného košíka Predávajúcim, najneskôr však pri dodaním ostatného dostupného Tovaru. Predávajúci informuje Zákazníka o nedostupnosti niektorého Tovaru emailom, telefonicky alebo osobne pri dodaní ostatného dostupného Tovaru. V prípade nedostupnosti niektorého Tovaru vloženého do Nákupného košíka je Predávajúci oprávnený, nie však povinný, informovať Zákazníka ohľadom existencie náhradného Tovaru, ktorý sa svojou cenou, povahou a vlastnosťami najviac približuje nedostupnému Tovaru (ďalej len ako „Náhradný Tovar“). O Náhradnom tovare je Predávajúci oprávnený informovať Zákazníka emailom, telefonicky alebo osobne pri dodaní ostatného dostupného Tovaru. Na základe podanej informácie môže Zákazník požiadať Predávajúceho o dodanie Náhradného Tovaru namiesto Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku. Na základe žiadosti zo strany Zákazníka uskutoční Predávajúci zmenu v jeho Nákupnom košíku a opätovne mu zašle Oznámenie o prijatí. Tým dôjde k zmene v Nákupnom košíku. Ak bude poskytnutie Náhradného Tovaru znamenať zmenu v Kúpnej cene, Nákladov na dodanie alebo Nákladov na balenie, Predávajúci o tom Zákazníka informuje a pred zaslaním Oznámenia o prijatí si vyžiada od Predávajúceho súhlas s touto zmenou. Náhradný Tovar bude pri dodávke Tovaru vždy odlíšený tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o Náhradný Tovar. Zákazník je pri dodaní Tovaru oprávnený bez ďalšieho odmietnuť prevzatie Náhradného Tovaru, resp. akejkoľvek jeho časti.

6.9 V prípade dodania Tovaru v rámci promočnej akcie alebo iného zľavneného typu predaja Tovaru (ďalej len ako „Promo akcia“), pri ktorom je množstvo Tovaru Predávajúceho obmedzené, sa dodanie Tovaru vždy riadi poradím Časov dodania Tovaru zvolených Zákazníkmi. Predávajúci si vyhradzuje právo:

(i) Tovar z Nákupného košíka Zákazníkovi nedodať, pokiaľ bude Tovar v rámci Promo akcie už vypredaný,

(ii) Zákazníkovi dodať Tovar z Nákupného košíka s tým, že Kúpna cena takto dodaného Tovaru bude z dôvodu ukončenia platnosti Promo akcie v Čase dodania vyššia, v porovnaní s Informatívnou cenou uvedenou na Internetovej stránke v čase vytvorenia Nákupného košíka Zákazníkom.

6.10 Dodaný Tovar bude pri jeho doručení Zákazníkovi zabalený v zmysle platných právnych predpisov. Pri vytvorení Nákupného košíka je Zákazník oprávnený vybrať si aj iný spôsob zabalenia Tovaru, a to z niektorý zo spoplatnených spôsobov balenia, ktoré sú vedené na Internetovej stránke. Pultové mäso a mäsové výrobky, ryby, detergenty a ďalšie druhy Tovaru, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich zabalenia z hygienických dôvodov, budú zabalené v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom takýto spôsob balenia nie je Zákazníkovi osobitne účtovaný.

6.11 V prípade, ak si Zákazník vloží do Nákupného košíka Tovar, ktorý sa dodáva na váhu (ďalej len ako „Vážený Tovar“), Predávajúci je pri poskytnutí Služby oprávnený dodať Tovar s hmotnosťou, ktorá sa odlišuje od hmotnosti uvedenej v Nákupnom košíku v rozpätí povolenej odchýlky +/- 10% (slovom: desať percent), a to v závislosti od druhu dodávaného Váženého Tovaru (ďalej len ako „Vážená odchýlka “). V prípade akéhokoľvek prekročenia Váženej odchýlky je Zákazník bez ďalšieho oprávnený prevzatie Tovaru odmietnuť.

6.12 Ak to povaha Váženého Tovaru umožňuje a Zákazník si do Nákupného košíka vloží Tovar zadaním počtu kusov namiesto váhy Tovaru, Predávajúci dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov Tovaru. Kúpna cena takto dodaného Tovaru bude určená podľa váhy Zákazníkom skutočne prevzatého množstva Tovaru.

6.13 Tovar bude Zákazníkovi doručený ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo budovy, ktorej adresu Zákazník označil ako Miesto dodania. Zákazník môže v rámci Služby požiadať o dodanie Tovaru na konkrétne poschodie bytového domu (k dverám bytu) alebo budovy s tým, že Predávajúci v takom prípade vyvinie primerané úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby dodal Tovar na určené poschodie, pokiaľ sú súčasne splnené všetky nasledujúce predpoklady:

(i) Predávajúci má povolenie na vstup do budovy,

(ii) vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka,

(iii) požiadavka Zákazníka nie je vzhľadom na konkrétne okolnosti dodania Tovaru neprimeraná a/alebo ohrozujúca život, zdravie, Tovar a/alebo iný majetok.

6.14 V prípade, ak sa Zákazník v Čase dodania nenachádza v Mieste dodania, Predávajúci sa pokúsi telefonicky kontaktovať Zákazníka a dohodnúť sa s ním na náhradnom Čase dodania a Mieste dodania Tovaru. Predávajúci potvrdí Zákazníkovi s ním dohodnutú zmenu v Čase dodania a Mieste dodania formou emailu alebo sms správy. Ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na náhradnom Čase dodania a Mieste dodania, alebo ak sa Zákazník pri náhradnom doručovaní Tovaru nebude nachádzať v dohodnutom Čase dodania na Mieste dodania, bude Nákupný košík Zákazníka zrušený. Predávajúci informuje Zákazníka o zrušení Nákupného košíka emailom.

6.15 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať akékoľvek ďalšie dodania Tovaru Zákazníkovi, ktorý si:

(i) minimálne 2x objednal dodanie Tovaru, pričom ani jedenkrát sa v Čase dodania nenachádzal v Mieste dodania Tovaru,

(ii) minimálne 3x nevybral žiadny Tovar z Nákupného košíka, v čoho dôsledku nedošlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy s Predávajúcim,

(iii) objednal Službu v rozpore s týmito VOP, resp. príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

6.16 Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo dodatočného overenia Registračných a Objednávacích údajov Zákazníka, obsahu Nákupných košíkov Zákazníka a určených údajov týkajúcich sa Času a Miesta dodania Tovaru, napr. telefonicky alebo emailom.

6.17 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo dodať Zákazníkovi obmedzené množstvo Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade pochybnostiach o pravdivosti alebo hodnovernosti Registračných a Objednávacích údajov Zákazníka alebo obsahu Nákupných košíkov Zákazníka, je Predávajúci oprávnený Nákupný košík Zákazníka zrušiť a Tovar nedodať. Predávajúci informuje Zákazníka o zrušení Nákupného košíka alebo o dodaní obmedzeného množstva Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku emailom.

6.18 Zákazník môže poveriť prevzatím Tovaru tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba dosiahla 18 rokov veku. Predávajúci si vyhradzuje možnosť overiť vek osoby, ktorá preberá Tovar v Mieste dodania v mene Zákazníka a ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, Predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov)).

6.19 Zákazník berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Predávajúci povinný pri predaji vybraného Tovaru na diaľku používať systém overovania veku a overiť, či Zákazník spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov.

6.20 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci pri predaji vybraného Tovaru používa dvojfázový overovací systém veku, ktorý sa skladá z:

a) potvrdenia Zákazníka, že má viac ako 18 rokov

b) verifikácie Zákazníka pri preberaní vybraného Tovaru v Mieste dodania, kde Predávajúci pred odovzdaním Tovaru Zákazníkovi preverí pravdivosť potvrdenia Zákazníka podľa písm. a) tohto bodu, a to takým spôsobom, že Predávajúci vyzve Zákazníka aby predložil doklad totožnosti z ktorého Predávajúci overí vek Zákazníka a zaznamená číslo dokladu totožnosti Zákazníka do systému Predávajúceho, ktoré následne priradí k Objednávke Zákazníka.

6.21 Predávajúci si vyhradzuje právo a zároveň aj povinnosť odmietnuť odovzdať Tovar Zákazníkovi, ak pri odovzdávaní Tovaru Zákazníkovi v rámci procesu verifikácie jeho veku zistí, že Zákazník nespĺňa požiadavky minimálneho veku 18 rokov.

 

6a. Zber plastových fliaš a/ alebo plechoviek označených symbolom zálohovania

6a.1 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci poskytuje možnosť zberu plastových fliaš a/alebo plechoviek označených symbolom zálohovania, a to za podmienok uvedených v tomto článku týchto VOP.

6a.2 Predávajúci poskytuje možnosť zberu plastových fliaš a/alebo plechoviek označených symbolom zálohovania pre Zákazníkov, ktorí vykonali Registráciu. Výška zálohy je jednotná, a to 15 eurocentov.

6a.3 Zber plastových fliaš a/alebo plechoviek označených symbolom zálohovania s čitateľným čiarovým kódom sa týka všetkých čistých, nestlačených a nepoškodených nápojových obalov, spolu s vrchnákom obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre (ďalej aj ako „ Zber“). Zber sa netýka sklenených, plastových ani kovových obalov od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15%.

6a.4 Pre využitie možnosti Zberu je Zákazník povinný prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť samostatnú objednávku. Zákazník berie na vedomie, že Zber nie je súčasťou dodania Tovaru a v rámci preberania Tovaru nie je možné vykonať Zber, bez toho, aby Zákazník dostatočne dopredu vykonal samostatnú objednávku pre Zber.

6a.5 Za Zber podľa týchto VOP Zákazník platí náklady na dopravu podľa aktuálneho cenníka služieb.

6a.6 Zber prebieha takým spôsobom, že Zákazník odovzdá plastové fľaše a/alebo plechovky, ktoré podliehajú Zberu vodičovi vozidla určeného pre Zber. Zákazník berie na vedomie, že v prípade Zberu musí osobne prísť až k vodičovi a k vozidlu určenému pre Zber. V tomto prípade vodič nechodí ku dverám Zákazníka. SMS informáciu o orientačnom čase návštevy vodiča na adrese, ktorú uviedol Zákazník v objednávke, dostane Zákazník priamo od vodiča.

6a.7 V prípade, ak pri procese odovzdávania plastových fliaš a/alebo plechoviek podliehajúcich Zberu vodič nájde nedostatky, najmä: a) plastové fľaše alebo plechovky nebudú označené symbolom zálohovania, b) na odovzdávaných plastových fľašiach alebo plechovkách nebude možné z akéhokoľvek dôvodu preskenovať čiarový kód, c) plastové fľaše alebo plechovky budú špinavé a/alebo stlačené a/alebo akokoľvek poškodené, si Predávajúci, vrátane vodiča, vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie takýchto plastových fliaš a/alebo plechoviek, a to podľa posúdenia vodiča. V takomto prípade je Zákazník povinný si dotknuté plastové fľaše a/alebo plechovky zobrať späť.

6a.8 Pri procese odovzdávania plastových fliaš a/alebo plechoviek podliehajúcich Zberu vodič preskenuje na nich vyznačený čiarový kód a následne vytlačí kupón k tomu určený. Na základe preskenovaného čiarového kódu na kupóne bude Zákazníkovi bez zbytočného odkladu doručená emailová informácia o potvrdení pridania kreditu na jeho Účet. Zákazník berie na vedomie, že takto pripísaný kredit na jeho Účet si môže pri nasledujúcich objednávkach Tovaru odpočítať z Kúpnej ceny. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci za Zber nevracia hotovosť.

6a.9 V prípade odchylných dojednaní medzi článkom 6a týchto VOP a ostatnými ustanoveniami VOP, platia pre Zber ustanovenia článku 6a. Ostatné ustanovenia týchto VOP platia pre Zber primerane, najmä ustanovenia týkajúce sa reklamácie.

 

6b. Osobitné ustanovenia týkajúce sa Právnických osôb

6b.1 Služby Predávajúceho môže využiť aj Právnická osoba. V tomto prípade sa na Internetovej stránke registruje ako Zákazník a následne v sekcií Môj účet je jej umožnené doplniť údaje o obchodnej spoločnosti pod ktorou vie Tovar objednať. Pri registrácií je nutné zadať všetky registračné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktný údaj alebo iné údaje) a zároveň heslo, ktoré bude Právnická osoba používať na účely prihlásenia do svojho účtu. Registrácia Právnickej osoby podlieha schváleniu Predávajúcim, a to výlučne počas pracovných dní najneskôr do 72 hodín od doručenia registrácie Právnickej osoby do elektronického systému Predávajúceho. Registrácia sa za úplnú považuje momentom jej schválenia Predávajúcim.

6b.2 Ustanovenia týchto VOP, ako aj pojmy v týchto VOP vymedzené so začiatočným veľkým písmenom sa na Právnickú osobu vzťahujú podľa charakteru a účelu primerane, tak ako na Zákazníka. V prípade pochybností je Predávajúci jednostranne oprávnený určiť, či sa dané ustanovenie na Právnickú osobu vzťahuje alebo nevzťahuje. Ak Predávajúci vyhodnotí, že sa dané ustanovenie na Právnickú osobu nevzťahuje, určí ďalší postup.

6b.3 V zmysle týchto VOP sa na Právnickú osobu nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa, ako najmä článok 8, článok 9, článok 5 bod 5.1 (iii) a (v) týchto VOP. Ostatné právne vzťahy týkajúce sa Právnickej osoby neupravené v týchto VOP a/alebo osobitnej rámcovej kúpnej zmluve a riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade rozporu medzi týmito VOP a osobitnou rámcovou kúpnou zmluvou majú ustanovenia osobitnej rámcovej zmluvy prednosť. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Právnickou osobou budú riešené v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6b.4 Predávajúci má jednostranné právo navrhnúť Právnickej osobe osobitné podmienky podľa dojednaní v osobitnej rámcovej kúpnej zmluve, kde Predávajúci môže ustanoviť dojednania odchylne od týchto VOP. V osobitnej rámcovej kúpnej zmluve môže Predávajúci určiť podmienky vernostného systému. Právnická osoba je oprávnená takýto návrh prijať alebo odmietnuť. Za prijatie návrhu sa považuje podpísanie osobitnej rámcovej kúpnej zmluvy Predávajúcim a Právnickou osobou.

6b.5 Ak nie je uvedené inak, kúpna zmluva na predaj Tovaru medzi Predávajúcim a Právnickou osobou, ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, sa v rámci poskytnutia Služby považuje za uzavretú vždy až v momente prevzatia Tovaru Právnickou osobou. Prevzatiu Tovaru zo strany Právnickej osoby predchádza dodanie Tovaru k dverám Právnickej osoby podľa jej Nákupného košíka a prezretie Tovaru zo strany Právnickej osoby. Ceny Tovarov uvedené na Internetovej stránke majú len informatívny charakter, a sú uvedené bez DPH. Následne bude k cene Tovaru pripočítaná DPH.

6b.6 V prípade, ak si Právnická osoba vloží do Nákupného košíka Tovar, ktorý sa dodáva na váhu – Vážený tovar, Predávajúci je pri poskytnutí Služby oprávnený dodať Tovar s hmotnosťou, ktorá sa odlišuje od hmotnosti uvedenej v Nákupnom košíku v rozpätí povolenej odchýlky +/- 20% (slovom: dvadsať percent), a to v závislosti od druhu dodávaného Váženého Tovaru (ďalej len ako „Vážená odchýlka“). V prípade akéhokoľvek prekročenia Váženej odchýlky je Právnická osoba bez ďalšieho oprávnená prevzatie Tovaru odmietnuť.

6b.7 Právnická osoba berie na vedomie, že Predávajúci pre Právnické osoby neumožňuje predaj alkoholických nápojov v zmysle príslušných právnych predpisov, na základe čoho tento druh Tovaru pre Právnické osoby nie je na Internetovej stránke prezentovaný. Právnická osoba nie je oprávnená z Internetovej stránky Predávajúceho objednať alkoholické nápoje.

6b.8 Ak nie je v osobitnej rámcovej kúpnej zmluve uvedené inak, v prípade dodania Tovaru Právnickej osobe v súlade s článkom 5 bod 5.1 týchto VOP:

a) ak sa dodanie Tovaru uskutočňuje platbou v hotovosti a/alebo prostredníctvom prenosného platobného terminálu pri prevzatí Tovaru, faktúra bude dopredu Právnickej osobe doručená elektronicky na emailovú adresu zadanú v registrácií a pri prevzatí Tovaru jej bude doručený doklad o úhrade faktúry.

b) ak sa dodanie Tovaru uskutočňuje platbou na faktúru, táto bude doručená Právnickej osobe dopredu elektronicky na emailovú adresu zadanú v registrácií, a to ešte pred prevzatím Tovaru Právnickou osobou, s lehotou splatnosti 7 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Právnickou osobou kde je Právnická osoba pri prevzatí Tovaru povinná svojim podpisom na dodacom liste potvrdiť prevzatie Tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

6b.9 Predávajúci je oprávnený určiť pre Právnickú osobu Kreditný limit v ním uvedenej sume, určovať a meniť podmienky nastavenia Kreditného limitu a zároveň pri každej objednávke Tovaru overovať platobnú disciplínu Právnickej osoby. Ak Predávajúci zistí, že Právnická osoba, ktorá objednáva Tovar neuhradila faktúru a/alebo bola v omeškaní so zaplatením faktúry pri predchádzajúcej objednávke a/alebo prečerpala Predávajúcim určený Kreditný limit je Predávajúci oprávnený na ním vymedzený čas neumožniť Právnickej osobe platbu na faktúru v zmysle článku 5 bodu 5.1 (vii) týchto VOP a určiť jej platiť Kúpne ceny Tovaru za ďalšie objednávky len v zmysle článku 5 bodu 5.1 (i) a/alebo (ii) týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak.

6b.10 Prevziať Tovar za Právnickú osobu je oprávnený štatutárny orgán Právnickej osoby alebo osoby splnomocnené Právnickou osobou. Predávajúci nie je povinný skúmať, či Tovar odovzdáva oprávnenej osobe. Tovar nie je oprávnená prevziať osoba mladšia ako 18 rokov.

6b.11 Ak nie je v osobitnej rámcovej kúpnej zmluve dojednané inak, faktúry budú Právnickej osobe doručované na emailovú adresu zadanú v registrácií a/alebo pri odovzdaní a prebratí Tovaru. Faktúra sa považuje za doručenú momentom odoslania emailu s faktúrou Predávajúcim Právnickej osobe. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom keď na bankový účet Predávajúceho bude pripísaná celá Kúpna cena.

6b.12 Ak nie je v osobitnej rámcovej kúpnej zmluve dojednané inak, v prípade ak sa Právnická osoba dostane do omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z týchto VOP, najmä ak sa dostane do omeškania so zaplatením faktúry, je Predávajúci oprávnený účtovať Právnickej osobe úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej Kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na jeho zaplatenie. Popri úroku z omeškania vzniká Predávajúcemu aj nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške 40% z Kúpnej ceny objednaného Tovaru, ak Právnická osoba napriek písomnej výzve Predávajúceho nezaplatí faktúru. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na jej zaplatenie.

6b.13 Ak nie je v osobitnej rámcovej kúpnej zmluve dojednané inak, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak sa Právnická osoba dostane do omeškania o viac ako 3 dni po lehote splatnosti faktúry. Predávajúci nie je povinný Právnickú osobu vyzývať a ani poskytnúť jej dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti.

 

7. Reklamačný poriadok Predávajúceho

Zákazník berie na vedomie, že tieto pravidlá reklamácie vád sa týkajú výlučne Tovaru.

7.1 ROZSAH UPLATNENIA REKLAMAČNÉHO PORIADKU

7.1.1 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby (ďalej len ako „Spotrebiteľ“) a primerane sa vzťahujú aj na Právnické osoby.

7.2 REKLAMÁCIA

7.2. Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada “)), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

(a) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(b) číslo Nákupného košíka, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

(c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

(d) detailný popis Vady Tovaru alebo Zberu,

(e) voľbu nároku Zákazníka podľa bodov 7.6.4 a 7.6.5 týchto VOP

(f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka

(g) fotografiu Vady Tovaru, ak sa ju Zákazník rozhodne priložiť.

7.2.2 V prípade, ak si Zákazník v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 7.6.4 a 7.6.5 VOP, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

7.2.3 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol na Tovar vystavený. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

7.2.4 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

7.3 SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE A MIESTO PRE JEJ UPLATNENIE

7.3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho zaslaním písomnej Reklamácie na adresu Predávajúceho: edelia.sk - expedícia, Vápenka 4, 841 07 Bratislava alebo emailom zaslaným na emailovú adresu Predávajúceho: zakaznici@edelia.sk.

7.4 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

7.4.1 Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

7.4.2 Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „ Záručná doba“). Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

7.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru, ak:

(a) Zákazník spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru),

(b) Zákazník pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

(c) Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru,

(d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,

(e) Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

(f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

7.4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.

7.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „Záručný list“) vždy, keď o to Zákazník Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Zákazníkovi vydá Doklad o kúpe. Predávajúci ďalej vydá Záručný list Zákazníkovi v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

7.4.6 Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Zákazník povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

7.4.7 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

7.4.8 Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

7.5 LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

7.5.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

7.5.2 Reklamáciu Vád Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

7.5.3 V prípade použitého Tovaru zaniknú práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého Tovaru Zákazníkom alebo do doby uplynutia kratšej Záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Zákazník dohodli.

7.6 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

7.6.1 Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 7.6.6 týchto VOP). Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

7.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 7.6.4 a 7.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS – správy alebo emailom) o spôsobe vybavenia Reklamácie.

7.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „ Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

7.6.4 Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6.5 Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné Vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

7.6.6 Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú pri Registrácii alebo Reklamačný záznam odovzdá Zákazníkovi osobne pri vybavovaní Reklamácie.

7.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „ Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

 

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany zákazníka - spotrebiteľa

8.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa.

8.2 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (prevzatia Tovaru) (ďalej aj ako „ Lehota na odstúpenie od Zmluvy“).

8.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „ Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník.

8.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu Predávajúceho: zakaznici@edelia.sk alebo na adresu Predávajúceho: edelia.sk - expedícia, Vápenka 4, 841 07 Bratislava.

8.5 Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

(i) identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo;

(ii) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(iii) číslo Nákupného košíka;

(iv) presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje;

(v) v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

8.6 Zákazník môže na odstúpenie od Zmluvy vždy využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho: TU .

8.7 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v nasledovných prípadoch:

(i) pri predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

(ii) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;

(iii) pri predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

(iv) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

8.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

8.9 Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť Platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Zákazníka. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.10 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

8.11 Ak vzhľadom na povahu Tovaru nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie Tovaru u Zákazníka na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení.

8.12 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

9. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

9.1 Ustanovenia tohto článku VOP vychádzajú z ustanovení Zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na tých Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v pozícii Spotrebiteľa.

9.2 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „ ARS“) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Predávajúcim (podnikateľom) a Zákazníkom (Spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „ Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „Návrh“).

9.3 Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podaním Návrhu nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich Návrh podá, má Zákazník. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:

(i) meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;

(ii) presné označenie Predávajúceho;

(iii) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

(iv) označenie, čoho sa Zákazník domáha;

(v) dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;

(vi) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký Návrh inému Subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015 Z.z.

9.4 Zákazník k Návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v Návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie Návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého Subjektu ARS. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje Zákon č. 391/2015 Z. z.

9.5 Ak má Zákazník dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

10. Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností

10.1 V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Zákazník obrátiť na Predávajúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho: zakaznici@edelia.sk alebo telefonicky na čísle: +421 2 2211 5551.

 

11. Internetová STRÁNKA

11.1 Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Internetovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

11.2 Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo Predávajúci. Všetky informácie uvedené na Internetovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené Autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.

11.3 Zákazník, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky. Je zakázané:

(i) poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,

(ii) akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,

(iii) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Zákazníkov v používaní Internetovej stránky,

(iv) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy Internetovej stránky,

(v) využívať Internetovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),

(vi) posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,

(vii) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,

(viii) vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Zákazníkov.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka k Internetovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou Internetovej stránky a/alebo neoprávneným zásahom tretích osôb do Internetovej stránky.

 

12. Ochrana osobných údajov

12.1 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci pri poskytovaní Služieb a pri uzavretí Kúpnej zmluvy so Zákazníkom spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade so Zákonom o ochrane OU. Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente. V tomto dokumente sa Zákazník dozvie viac aj po používaní tzv. súborov cookies.

 

13. Zľavové kupóny

13.1. Ak Zákazník získal alebo dostal kupón (zľavový kupón) vo forme letáku, prílohy k tlači, emailu alebo iným spôsobom, môže si tento kupón uplatniť ako zľavu (zľavový kupón) v súlade s týmito podmienkami používania kupónov. Výška zľavy je uvedená na kupóne.

13.2. Kupóny, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, možno použiť iba pri nákupe na Internetovej stránke v súlade s týmito podmienkami používania kupónov. Platnosť a trvanie kupónu sú uvedené na kupóne.

Kupón sa uplatňuje zadaním kódu na príslušnom mieste počas elektronického nákupu v sekcii Platba. Oprávnenosť získania kupónu môže podliehať kontrole spočívajúcej v predložení dokladu/spätného potvrdenia o oprávnenosti používania kupónu. Oprávnenosť použitia kupónu zadaného elektronicky je automaticky kontrolovaná elektronickým systémom.

Použitím kupónu Zákazník vyjadruje svoj nepodmienečný a neodvolateľný súhlas byť viazaný týmito podmienkami na používanie kupónov. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť alebo zmeniť podmienky používania kupónov. Kupóny sú vlastníctvom Predávajúceho. Právo používať kupón je viazané na osobu pôvodného príjemcu (osobné právo) a nemôže byť prevedené na inú osobu, ak nie je na kupóne uvedené inak.

Kupóny sa nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať, scudzovať alebo publikovať, či už priamo alebo nepriamo (prostredníctvom inej osoby), alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Kupóny akokoľvek distribuované, zobrazované alebo inak uvádzané do obehu bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho (tzv. neautorizované nakladanie s kupónom) sú neplatné a nevznikajú z nich nijaké majetkové práva.

13.3. Ak nie je výslovne uvedené inak, vydaný kupón:

  • (a) bude platný pre použitie Zákazníkom iba raz (tzv. jednorazové použitie), ak nie je uvedené inak
  • (b) nesmie byť použitý v spojení s iným kupónom, ak nie je uvedené inak,
  • (c) nie je možné vymeniť za hotovosť.

13.4. Použitie kupónu môže byť limitované len na niektoré druhy tovarov alebo môže byť naviazané na splnenie inej podmienky (napríklad pre uplatnenie kupónu bude musieť Zákazník zakúpiť tovar v určitej minimálnej výške).

13.5. Výška zľavy prislúchajúca ku kupónu je uvedená na kupóne. Zľava bude odpočítaná po splnení všetkých podmienok uplatnenia kupónu od Kúpnej ceny. Ak je to na kupóne uvedené, kupón sa môže vzťahovať aj na Náklady na dodanie alebo Náklady na balenie.

13.6. Používaním kupónu Zákazník zodpovedá Predávajúcemu, že je riadny a oprávnený príjemca a držiteľ kupónu a súčasne, že ho používa v dobrej viere (dobromyseľne). Ak vznikne dôvodné podozrenie zo strany Predávajúceho, že Zákazník je nedobromyseľný držiteľ, napr. tým, že kupóny získa inak, ako je uvedené v týchto VOP (kúpou, podvodom) alebo sa dopúšťa priestupku, alebo iného protiprávneho konania, Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odmietnuť prijatie kupónu získaného v rozpore s týmito VOP alebo si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek kupón. Predávajúci si vyhradzuje právo prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné v takýchto prípadoch.

13.7. Predávajúci nenesie nijakú zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu vzniknutú z odmietnutia, zrušenia alebo odobratia akéhokoľvek kupónu, alebo neschopnosti Zákazníka riadne si uplatniť nároky z kupónu, prípadne z iného dôvodu.

13.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, ukončiť platnosť všetkých kupónov alebo meniť ich podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom. V prípade, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

14.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných košíkov potvrdených Predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

14.3 Vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 391/2015 Z.z., Autorského zákona a Zákona o ochrane OU.

14.4 V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo prehlásené za neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení.

14.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 25.10.2023.