0,00 €
Ponuka
0,00 €

Ochrana osobných údajov


Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracovaní osobných údajov a poučenie o právach
(ďalej len „Informácie a Poučenie o právach“)

Privacy Policy

Tieto Informácie a Poučenie o právach sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti i Delia s.r.o., so sídlom Švabinského 13, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50460692, DIČ: 2120336383, IČ DPH: SK2120336383, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113604/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Pojmy, ktoré sú v týchto Informáciách a Poučení o právach označené veľkým začiatočným písmenom, a ktoré nie sú v týchto Informáciách a Poučení o právach definované, majú význam, ktorým im je daný vo VOP.

Prevádzkovateľ ako Predávajúci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Zákazníkov (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19 Zákona o ochrane OU“ poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť i Delia s.r.o., so sídlom Švabinského 13, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50460692, DIČ: 2120336383, IČ DPH: SK2120336383, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113604/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese hotline@deliapotraviny.sk;
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom poskytnutia Služby a následného uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou;
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných emailov (priamy marketing) ohľadom vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa tovarom, ktoré Dotknutá osoba už nakúpila, a službám, ktoré jej boli poskytnuté, prostredníctvom internetového obchodu na Internetovej stránke, v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu: hotline@deliapotraviny.sk. V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je vykonanie opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby a Kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na poskytnutie Služby a na plnenie Kúpnej zmluvy;
 5. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa Dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách Prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby súhlas Dotknutej osoby v zmysle §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU;
 6. Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov výslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom (§ 5 písm. q) Zákona o ochrane OU). Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi Internetovej stránky, správcovi serveru, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (§ 5 písm. ab) Zákona o ochrane OU) alebo medzinárodnej organizácie (§ 5 písm. z) Zákona o ochrane OU);
 7. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a v prípade, ak nedošlo k uzavretiu žiadnej Kúpnej zmluvy, tak po dobu 3 (troch) rokov od poskytnutia Služby;
 8. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;
 9. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 10. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 11. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 12. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
 13. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane OU;
 14. V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 15. Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na poskytnutie Služby a na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ v zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU Dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

×
100€ za prvý nákup