0
0,00€
Košík je prázdny
Menu
0
Košík je prázdny

Vaše notifikácie

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Verzia platná od 1.3.2023

Privacy Policy

Vážime si Váš prejavený záujem o spôsob akým spracúvame Vaše osobné údaje. Naším cieľom je čo najviac Vám priblížiť Vaše práva a naše postupy pri spracúvaní Vašich údajov. Veríme, že je znakom každej poctivej spoločnosti tieto informácie zverejniť nie len v zákonom určených medziach, ale hlavne ich poskytnúť čo najzrozumiteľnejšie, aby ste presne vedeli aké údaje, na aké účely, na akom právnom základe spracúvame a aké máte práva spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tento dokument Vám poskytne všetky potrebné informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov našich klientov spoločnosťou edelia.sk, s. r. o. pri návšteve našej webovej stránky www.edelia.sk (ďalej len „Webová stránka“) ako aj pri používaní našej mobilnej aplikácie (ďalej len „Mobilná aplikácia“).

Ponúkame veľké množstvo produktov a služieb, preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto pravidlá spracovania osobných údajov pokrývajú. Pravidlá sa Vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby. Využívanie našich služieb znamená:

 • nakupovanie prostredníctvom Webovej stránky či Mobilnej aplikácie; alebo
 • stať sa registrovaným používateľom („registrovaný používateľ“) a využívanie online účtu na nakupovanie prostredníctvom Webovej stránky či Mobilnej aplikácie, alebo
 • registrácia do elektronického systému priamej marketingovej komunikácie, ako napríklad newsletter, ktorý od nás dostávate cez email.

Vaše údaje spracúvame v súlade s účinnou legislatívou o ochrane osobných údajov . Vaše osobné údaje spoločnosť edelia.sk, s. r. o. spracúva v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) (ďalej len „GDPR“ alebo „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov“).

Všetky informácie ohľadom spracovania a nakladania s Vašimi osobnými údajmi nájdete nižšie.

Naša Webová stránka alebo Mobilná aplikácia môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

1. Údaje o edelia.sk, s. r. o. a zodpovednej osobe, spoloční prevádzkovatelia

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou edelia.sk, s. r. o. so sídlom Vápenka 7417, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 46842683, DIČ: 2023606552, IČ DPH: SK2023606552, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 84306/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „naša spoločnosť“).

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, uplatnenia Vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov môžete tak urobiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@edelia.sk,
 • telefonicky na čísle: +421 948 371 172,
 • písomne na adrese sídla spoločnosti: edelia.sk, s. r. o., Vápenka 7417, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, k rukám zodpovednej osoby pre GDPR.

2. Plnenie kúpnych zmlúv

Aby sme mohli efektívne vykonávať prevádzkovanie internetového obchodu a mohli Vám prinášať súťaže, doručovať novinky, posielať tovar a vykonávať ďalšie úkony nevyhnuté pre fungovanie internetového obchodu potrebujeme od Vás zbierať určité osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a preto spracúvame iba údaje nevyhnuté na výkon našej činnosti v súlade s účinnými zákonmi a nariadeniami.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Medzi predmety činnosti spoločnosti edelia.sk, s. r. o. patrí predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • telefónne číslo,
 • informácie poskytnuté pri platbách ako transakčné údaje,
 • poznámka k nákupu (dobrovoľný údaj).

Vyššie uvedené údaje zbierame od všetkých nakupujúcich, vrátane registrovaných používateľov.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov môže byť článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to z oprávneného záujmu predchádzania a rozpoznania anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu, ako aj starostlivosť o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pre vyššie uvedené účely Vaše osobné údaje v našom mene spracovávajú naši subdodávatelia, najmä kuriérske a logistické spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje týkajúce sa Vášho mena a priezviska, Vašu dodaciu adresu, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu poskytneme kuriérskym a logistickým spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

V prípade, ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu, po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb môžete vykonať po zadaní prístupových údajov. Za účelom spracovania platby odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Bližšie informácie o spracovaní údajov zo strany poskytovateľov platobných služieb možno nájsť na webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 , týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov . Ak sa rozhodnete platiť pri prevzatí tovaru, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania platobného styku spracované niektorou z našich kuriérskych spoločností.

V súvislosti s platbou platobnou kartou pre Vašu kompletnú informáciu dopĺňame, že naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Ak aj pri nákupe v našom internetovom obchode využijete možnosť uloženia Vašej platobnej karty, čo Vám do budúcna urýchli ďalšie nákupy, naša spoločnosť ani v tomto prípade nedisponuje celým číslom Vašej platobnej karty, ale len základnými údajmi ako je napríklad niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty a tokenom, na základe ktorého máme oprávnenie autorizovať platbu. Svoje rozhodnutie zrušiť uloženie Vašej platobnej karty môže uskutočniť kedykoľvek, a to kliknutím na „Odstrániť kartu“ vo Vašom účte.

Za účelom overenia Vašej identity Vás môže naša kuriérska spoločnosť, resp. jej zamestnanci, vyzvať na predloženie dokladu, ktorým viete preukázať Vašu totožnosť. Tento úkon je možné vykonať najmä z dôvodov dodržania zákonných požiadaviek týkajúcich sa predaja niektorých tovarov len osobám starším ako 18 rokov, prípadne za účelom overenia identity osoby, ktorá si daný tovar objednala.

Všetky vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené aj našim subdodávateľom, ktorí zabezpečujú prevádzku a funkčnosť našej Webovej stránky a Mobilnej aplikácie, a to najmä spoločnosti: KOLLÁR services s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, IČO: 50369954.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

3. registrácia používateľov a používanie účtu

Naša spoločnosť umožňuje svojim zákazníkom online registráciu na Webovej stránke a v Mobilnej aplikácii, v rámci ktorej si zákazník môže zriadiť svoj vlastný online účet. Pomocou zriadeného konta bude môcť zákazník, ako registrovaný používateľ, nakupovať tovary a služby na diaľku a využívať ostatné online služby a výhody daného konta.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

S cieľom poskytnúť Vám čo možno najväčší komfort pri Vašich nákupoch, ponúkame Vám možnosť zriadiť si na Webovej stránke a v Mobilnej aplikácii zákaznícky účet /konto, ktoré Vám okrem iného umožní trvalé uloženie Vašich osobných údajov. Toto konto je chránené Vami zvoleným heslom. Jednou z výhod Vášho konta je, že Vaše osobné údaje budú automaticky uložené a pri objednaní tovarom teda nie je potrebné znova zadávať Vaše osobné údaje. Svoje osobné údaje uložené vo Vašom zákazníckom účte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.

V prípade ak nakupujete na našej Webovej stránke či Mobilnej aplikácii ako registrovaný používateľ, počas poskytovania našich služieb od Vás môžeme získavať nasledujúce typy údajov:

 • osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s vyššie uvedeným bodom 2,
 • informácie o spôsobe využívania kupónov, kreditov, zliav a iných ponúk, ktoré Vám naša spoločnosť poskytla,
 • Vašu históriu nákupov, tj. informácie o Vašich online nákupoch,
 • Vami vybrané prihlasovacie heslo vo forme jednosmerne zašifrovaného odtlačku, ktorý neumožňuje spätné zistenie Vášho skutočného hesla (toto heslo sa spolu s Vašou emailovou adresou použije na prístup k Vášmu účtu).

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám poskytnete údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to z oprávneného záujmu o starostlivosť o Váš účet alebo z dôvodu starostlivosti o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb alebo z oprávneného záujmu predchádzania a rozpoznania anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu.

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s vyššie uvedeným bodom 2 sú sprístupňované príjemcom uvedeným v bode 2. Ostatné osobné údaje (s výnimkou hesla) môžu byť sprístupnené spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú pri tvorbe obsahu Vášho konta, a to najmä poskytovateľom poradenských služieb. Ide najmä o tieto spoločnosti :

Delia potraviny, s.r.o., so sídlom: Švabinského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 44 155 981

Všetky vyššie uvedené osobné údaje (vrátane Vášho hesla vo forme jednosmerne zašifrovaného odtlačku, ktorý neumožňuje spätné zistenie Vášho skutočného hesla ) môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené aj našim subdodávateľom, ktorí zabezpečujú prevádzku a funkčnosť našej Webovej stránky a Mobilnej aplikácie, a to najmä spoločnosť: KOLLÁR services s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, IČO: 50369954.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim marketingovým partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek ďalšie sprístupnenie týchto údajov tretím stranám je vylúčené.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Ak vymažete svoj účet, Vaše údaje sa vymažú.

4. Zabezpečenie procesu objednávania

Neustále sa pre Vás snažíme zlepšovať Váš užívateľský zážitok, ktorého nevyhnutnou súčasťou je aj zabezpečenie bezproblémového a rýchleho procesu objednávania nami ponúkaných tovarov a služieb.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

V snahe optimalizovať a zabezpečiť proces objednávania tovarov v priebehu procesu objednávania kontrolujeme na základe informácií, ktoré už máme k dispozícii (napríklad množstvo objednaných položiek alebo dodacia adresa) a zisťujeme jej prípadné nezrovnalosti. Ak je objednávka prerušená, ukladáme prijaté údaje až do prerušenia procesu, s cieľom (technickej) optimalizácie procesu objednávky a identifikácie (možných) podvodných procesov a taktiež z dôvodu, aby sme boli schopní odpovedať na otázky zákazníkov týkajúce sa procesov objednávok.

Za týmto účelom zbierame najmä:

 • technické údaje z Vašich prehliadačov,
 • osobné údaje podľa bodu 2,
 • osobné údaje podľa bodu 3.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to z oprávneného záujmu predchádzania a rozpoznania anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu.

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

Vaše osobné údaje sa za týmto účelom spravidla neposkytujú tretím stranám. V prípade problémov s objednaním tovarov Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené aj našim subdodávateľom, ktorí zabezpečujú prevádzku a funkčnosť našej Webovej stránky a Mobilnej aplikácie, a to najmä spoločnosti: KOLLÁR services s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, IČO: 50369954.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Získané osobné údaje neuchovávame na zabezpečenie procesu objednávania dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a splnenie objednávok (napr. do uplynutia zákonnej záruky, uplynutia premlčacích lehôt). Osobné údaje zo zrušených objednávok uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Po uplynutí týchto retenčných období sa osobné údaje úplne odstránia. Za týmto účelom môžete použiť formulár na našej stránke. Link na odhlásenie nájdete tu. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

5. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Vaše súkromie si vážime a neradi by sme Vás zahlcovali neadresnými reklamami. S týmto cieľom Vám preto chceme ponúkať len reklamu, ktorá je určená pre Vás.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ :

Ak ste sa registrovali ako registrovaný používateľ, budeme Vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. Vaše poštové kontaktné údaje spracujeme aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme Vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme Vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o našich vlastných, podobných výrobkoch.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne s účinnosťou do budúcna namietať. Svoju námietku v súvislosti so spracovaním Vašich údajov môžete zaslať e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu Zodpovednej osoby.

Na základe Vášho súhlasu spracovávame aj Vašu emailovú adresu a Vami dobrovoľne poskytnuté údaje, Vaše používateľské správanie na Webovej stránke a v Mobilnej aplikácii, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať, formou reklamy na webových stránkach, ktoré lepšie vyhovujú Vašim osobným záujmom, a tým zlepšovať aj našu reklamnú ponuku. Váš súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu Vašich údajov. Za týmto účelom môžete použiť formulár na našej stránke. Link na formulár nájdete tu

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V oblasti reklamných aktivít vrátane zobrazovania individuálne vytváraného obsahu podľa Vašich preferencií a záujmov môžu byť príjemcami osobných údajov naši dôveryhodní partneri, ktorých zoznam je uvedený v informáciách o súboroch cookies.

Inak odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov :

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania danej požiadavky.

6. Zasielanie newsletterov

Naša spoločnosť Vám na základe Vášho súhlasu môže zasielať prostredníctvom e-mailu, informácie o produktoch alebo službách, vrátane poukážok, kupónov, špeciálnych ponúk alebo špeciálnych akcií, ktoré naša spoločnosť samostatne alebo spolu s partnermi môže ponúknuť.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej Webovej stránke alebo v našej Mobilnej aplikácii Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. V prípade poskytnutia Vášho súhlasu s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch alebo službách, vrátane poukážok, kupónov, špeciálnych ponúk alebo špeciálnych akcií, ktoré Vám naša spoločnosť samostatne alebo spolu s jej partnermi môže ponúknuť. Taktiež Vás môžeme kontaktovať za účelom marketingových prieskumov.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu Vašich údajov. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim marketingovým partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním Vašich osobných údajov vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov :

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme.

7. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete

Naša spoločnosť má záujem udržiavať kontakt so svojimi zákazníkmi a aktívne im odpovedať na ich otázky či informovať ich o novinách. Za týmto účelom má naša spoločnosť zriadené viaceré komunikačné kanály, pri ktorých môžu byť spracované aj Vaše osobné údaje.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Z dôvodu starostlivosti o našich zákazníkov využívame Vaše osobné údaje na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na Vaše otázky/správy ako aj na to, aby sme Vás informovali o zmenách našich služieb, ktoré sme vykonali alebo sa chystáme vykonať, a ktoré sa Vás dotýkajú.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie ako aj starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb či starostlivosť o Váš účet.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním Vašich osobných údajov vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov :

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 2 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

8. Používanie Cookies súborov

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu Webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej identite. Cookies slúžia predovšetkým na to, aby bolo používanie nášho webu pre Vás príjemnejšie.

Použitie cookies pre spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, na nasledujúce účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies : Toto sú cookies, bez ktorých by ste naše služby nemohli používať (napr. správne zobrazenie našej Webovej stránky/funkcií, ktoré chcete používať, uloženie Vášho prihlásenia v prihlasovacej oblasti, atď.). Nevyhnutné cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov užívateľa Webovej stránky.

Analytické a marketingové súbory cookies : Na našej Webovej stránke okrem toho používame cookies, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľa. Pomocou týchto cookies môžeme zohľadniť Vaše skutočné či predpokladané preferencie, aby ste našu Webovú stránku mohli používať pohodlne. Používanie analytických cookies sa uskutočňuje za účelom zlepšenia kvality našej Webovej stránky a jej obsahu. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako využívate našu Webovú stránku s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zasielanie individualizovaných („šitých na mieru“) informácií a ponúk pre Vás.

Pri vyvolaní našej Webovej stránky budete prostredníctvom informačného bannera informovaný o používaní cookies aj na analytické a marketingové účely a budete vyzvaný na udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s ich použitím alebo ich použitie môžete odmietnuť, prípadne určiť ich nastavenie. V tejto súvislosti budete tiež odkázaný na tieto Pravidlá ochrany osobných údajov.

Právnym základom pre použitie cookies na analytické a marketingové účely je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných cookies je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že Vaše osobné údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb počas prípravy alebo plnenia zmluvy.

Dočasné a trvalé cookies:

Niektoré typy Cookies používame, aby sme zistili, či ste určité časti našej Webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do Vášho používateľského účtu. Ak to bude technicky možné, po opustení Webovej stránky budú tieto údaje automaticky odstránené. Okrem toho, taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia, používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo Vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, cookies automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké úpravy/nastavenia ste urobili, takže tieto úkony nemusíte opakovať. Ak máte vytvorený používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k Vášmu používateľskému účtu.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. o dobe uchovávania cookies súborov) nájdete v našich Cookies ustanoveniach uvedených nižšie.

9. Kto má prístup k vašim osobným údajom

V súvislosti s našim predmetom podnikania využívame služby zmluvných partnerov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (resp. je obsahom inej zmluvy), v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie. Sprostredkovatelia sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Dávame veľký dôraz na to, aby Vaše údaje neboli sprístupnené subjektom u ktorých nie je istota ochrany Vašich údajov zabezpečená. Jednotliví príjemcovia, resp. kategórie príjemcov sú uvedené v tomto dokumente. Ide najmä o

 • spoločnosť Delia potraviny s.r.o.
 • kuriérske a logistické spoločnosti
 • marketingové agentúry
 • účtovné spoločnosti
 • skladové spoločnosti
 • spoločnosti dodávajúce softvér eshopu, aplikácie a ERP / skladový systém

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj našim advokátskym a právnym kanceláriám (v prípade súdnych sporov), štátnym orgánom, súdom či orgánom činným v trestnom konaní, a to v súlade so zákonnými požiadavkami.

10. Vaše práva spojené so spracovaním osobných údajov

Zákony ako aj Nariadenie (GDPR) Vám udeľujú viaceré práva, ktoré poskytujú inštitút ochrany proti zneužitiu Vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

(Právo na prístup podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo od nás žiadať najmä informáciu či a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a to hlavne: prečo spracúvame Vaše údaje, aké údaje spracúvame, komu môžu byť, prípadne budú údaje poskytnuté, ako dlho budeme Vaše údaje spracúvať a pod.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

Právo na opravu osobných údajov

(Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo na to, aby sme opravili nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím, informujte nás a Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz osobných údajov

(Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo, aby sme vymazali Vaše osobné údaje pokiaľ: i) už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a/alebo spracúvané, ii) ste odvolali svoj súhlas a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, iii) Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne, iv) vznesiete námietku a neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie, v) vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti.

Výmaz Vašich údajov vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a primeraných nákladov a tak, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov: i) správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená, ii) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, iii) prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, iv) namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

(Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi pokiaľ je toto spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na odvolanie súhlasu

– máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania

– máte právo požiadať, aby individuálne rozhodovanie bolo voči Vám neúčinné.

Právo podať sťažnosť /namietať spracovanie Vašich údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v týchto pravidlách, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a to v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontakt:

Úrad na ochranu osobných údajov,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

11. Príjemcovia mimo EÚ

Pokiaľ to nie je uvedené inak, Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k prenosu dát na servery spoločností Google LLC a Facebook Inc. Tieto servery sú čiastočne v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia rozhodnutím z 12.7.2016 určila, že za podmienok podľa EÚ-U.S. Privacy Shield existuje v USA primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Poskytovatelia služieb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 sú certifikovaní podľa EÚ-U.S. Privacy Shield

12. Cookies

Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie Vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a mobilných aplikácií a na poskytovanie relevantnej online reklamy. Táto časť obsahuje ďalšie informácie o súboroch cookies vrátane toho, ako ich využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním súborov cookies.

Ako využívame súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas Vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie Vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj pri zlepšovaní Vášho zákazníckeho zážitku.

Používať Webovú stránku a Mobilnú aplikáciu môžete aj bez tohto, aby ste súhlasili s používaním všetkých cookies. Niektoré typy súborov cookies (nevyhnutné cookies zabezpečujúce funkcionalitu Webovej stránky a Mobilnej aplikácie) sú zozbierané a používané aj bez Vášho súhlasu. Ak odsúhlasíte použitie súborov cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely:

Zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií:

 • Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť spôsob fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií, aby sme Vám mohli prispôsobiť zážitok a umožniť využívanie rôznych užitočných funkcií.
 • Súbory cookies napr. využívame na to, aby sme si pamätali Vaše preferencie a obsah Vášho nákupného košíka po návrate na naše webstránky a do našich mobilných aplikácií.

Zlepšovanie výkonu našich webstránok a mobilných aplikácií:

 • Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako využívate naše webstránky a mobilné aplikácie, napr. tým, že nám oznamujú, či sa pri ich prehliadaní stretávate s chybovými hláseniami.
 • Tieto Súbory cookies zhromažďujú údaje, ktoré sú väčšinou súhrnné a anonymné.

Poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií:

 • Súbory cookies nám pomáhajú na našich webstránkach, na webstránkach iných organizácií a na sociálnych médiách poskytovať online reklamy, ktoré sú podľa nášho názoru pre Vás najrelevantnejšie. Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky špecializované organizácie.
 • Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky organizácie, ktoré nám poskytujú špecializované služby. Tieto súbory cookies môžu slúžiť na zhromažďovanie informácií o Vašom online správaní, ktoré zahŕňa napr. Vašu IP adresu, webstránku, z ktorej ste prišli a informácie o Vašej histórii nákupov alebo obsahu Vášho nákupného košíka. To znamená, že na našich webstránkach a na webstránkach iných organizácií môžete vidieť naše reklamy. Na našich webstránkach však môžete vidieť aj reklamy iných organizácií.
 • V záujme poskytovania online reklám môžeme tiež kombinovať údaje, ktoré o Vás zhromaždíme prostredníctvom Súborov cookies v prehliadači Vášho stolného počítača alebo iných zariadení s inými údajmi, ktoré sme zhromaždili, napr. Vaše používania Vášho účtu.

Meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám:

 • Zo Súborov cookies sa môžeme dozvedieť, či ste videli konkrétnu reklamu a kedy ste ju naposledy videli. Tieto informácie nám umožňujú merať efektivitu našich online reklamných kampaní a regulovať počet zobrazení danej reklamy.
 • Okrem toho využívame Súbory cookies aj na meranie efektivity našej marketingovej komunikácie, napr. pomocou zistení, či ste otvorili konkrétny marketingový email, ktorý sme Vám poslali.

Tretie strany poskytujúce služby prostredníctvom našich webstránok a mobilných aplikácií

Nižšie uvádzame zoznam našich kľúčových partnerov s popisom služieb, ktoré nám poskytujú. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje partnerov, s ktorými máme dlhodobé vzťahy a ktorých technológie využívajúce Súbory cookies sú najčastejšie nasadzované prostredníctvom našich služieb.

Meranie a prispôsobovanie:

 • Slúži na analýzu spôsobu využívania našich služieb vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb.

Google

Smartlook

Smartsupp

Facebook

Odporúčané produkty:

 • Slúži na obohatenie Vášho zážitku pri nakupovaní prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní na niektorých našich webstránkach.

Google

Facebook

Online marketing:

 • Slúži na prispôsobenie reklám spoločnosti zobrazovaných na webstránkach spoločnosti a iných webstránkach na základe Vašich interakcií s nimi. Deje sa to napr. prostredníctvom využívania údajov o Vašich transakciách s našou spoločnosťou, obsahu Vášho nákupného košíka a stránok a produktov, ktoré si prezeráte.

Google

Facebook

Sociálne médiá:

 • Slúžia na obchodovanie s Vami prostredníctvom platforiem sociálnych médií a na umožnenie zdieľania a zapájania sa v rámci našich webstránok. Tieto spoločnosti môžu využívať Vaše údaje na vlastné účely vrátane Vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Facebook

Instagram

Google

Google Analytics

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našej webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • ReferrerURL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IPadresa),
 • čas odoslania požiadavky na server

Tieto informácie sa používajú na analýzu používania našich webových stránok, vytvorenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely prieskumu trhu a prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru Vášho prehliadača; Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v súboroch cookies, ktoré sa týkajú Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento doplnok prehliadača Browser-Add-on. Alternatívne k doplnku „ Browser-Add-on“, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa tzv. „Opt-Out-Cookie“ súbor, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor „Opt-Out-Cookie“ platí iba v tom prehliadači, v ktorom ste ho vytvorili, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo Vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, budete musieť súbor „Opt-Out-Cookie“ znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Informácie generované v súbore cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa dostupných informácií Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po anonymizácii IP-adresy ju už nie je možné priradiť k Vašej osobe. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe.

Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich zobrazených reklamám. Našim cieľom je zabezpečiť najmä to, aby Vám na základe Vášho doterajšieho používateľského správania boli vo Vašich koncových zariadeniach zobrazované iba reklamy, ktoré sú prispôsobené podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných preferencií. Informácie zbierané a spracúvaní s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Optimalizácia našich webových stránok, aby bolo nakupovanie pre Vás príjemnejšie a aby sa zabránilo zobrazovaniu reklám, ktoré nie sú pre Vás zaujímavé, je tak vo Vašom, ako aj v našom záujme. Zhromažďovanie a hodnotenie získaných údajov sa vykonáva výlučne v pseudonymizovanej forme, čo nám znemožňuje Vás identifikovať. Informácie v žiadnom prípade nebudú spojene s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

Na našich webových stránkach používame odporúčací nástroj google tag manager spoločnosti Google. Tento nástroj pri používaní našich webových stránok vyhodnocuje údaje o akciách používateľov. Tieto údaje tvoria základ pre výpočet odporúčaní produktu. Nástroj nám neumožňuje identifikovať Vás ako používateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ budú používaní externí poskytovatelia služieb, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Použité súbory cookies a v nich obsiahnuté informácie sa uchovávajú v súlade s Cookies ustanoveniami a v prípade ak s tým nesúhlasíte sa okamžite odstránia.

Re-Targeting/ Online reklama na základe preferencií užívateľa/ Facebook Pixel

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Používame tiež „Re-Targeting“ rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku prispôsobili Vaším preferenciám. Na tento účel my a naši dôveryhodní partneri používame súbory cookies, pomocou ktorých sa v pseudonymizovanej forme (bez Vašej identifikácie) zbierajú údaje o Vašich preferenciách. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na internete sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú vo Vašom počítači (prípadne inom koncovom zariadení) a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne sa na webových stránkach našich partnerov môžu zobraziť cielené odporúčania produktov, ako pre Vás zaujímavé personalizované reklamy našich výrobkov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby konkrétne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne vytvorené používateľské profily nespájajú s osobných údajmi.

Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Následným použitím targetingových nástrojov, chceme zabezpečiť, aby sa vo Vašich koncových zariadeniach ukázala iba reklama ktorá zodpovedá Vaším skutočným alebo predpokladaných preferenciám. Nechceme Vás obťažovať s nezaujímavými reklamami, pretože to nie je ani vo Vašom, ani v našom záujme.

Ak napriek vyššie uvedenému už nechcete dostávať personalizovanú reklamu, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov do budúcnosti namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo ukázané na zobrazenej reklame (napr. „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam Vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie „ReTargeting“ a ponúknutá možnosť zakázať takúto reklamu („Opt-out“). Ak zakážete reklamu od daného poskytovateľa, vo Vašom počítači sa uloží tzv. „Opt-out cookie“ súbor, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto je možné vykonať iba priamo vo Vašom počítači a že príslušné „Opt-out cookies“ súbory sa z Vášho počítača nesmú vymazať.
 • Alternatívne môžete využiť aj možnosti námietky v súlade s týmito pravidlami

Na našich webových stránkach používame tiež targetingový a re-targetingový nástroj Google Adwords / Google Analytics od spoločnosti Google (viac k ochrane osobných údajov u tejto technológie môžete nájsť na https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=sk) .

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame technológie Re-Targeting rôznych poskytovateľov, ktorí spracúvajú vyššie uvedené údaje. Ďalšie informácie o cookies súboroch, ktoré používajú títo poskytovatelia služieb, nájdete v našich Cookies ustanoveniach.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Cookies použité na účely Re-Targetingu a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Cookies ustanoveniach a potom sa automaticky vymažú.

Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies

Súbory cookies na webovom prehliadači

Pomocou nastavení Vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby Vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do Vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo Vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky nie nevyhnutné Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok.

Mobilné aplikácie

Na mobilných aplikáciách fungujú Súbory cookies inak, keďže sú zakódované do samotnej aplikácie a využívajú jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí vaše mobilné zariadenie na reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť alebo resetovať prostredníctvom nastavení súkromia vo Vašom mobilnom zariadení.

Možnosti námietky/Opt-Out

Použitie Targeting a Re-Targeting technológie uvedené vyššie môžete vo Vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies vo Vašom prehliadači. Okrem toho máte tiež možnosť zakázať personalizovanú reklamu vytváranú na základe Vašich preferencií pomocou tzv. manažéra preferencií.

Ak sa chcete odhlásiť s týchto marketingových cookies, môžete tak urobiť na nižšie uvedených internetových stránkach:

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Ads OPT-OUT: https://support.google.com/ads/answer/7395996