VYHRAJTE MESIAC NAKUPOVANIA ZADARMO

Máj bude nielen mesiac lásky, ale i veľkej radosti! Jednému z vás sme sa rozhodli urobiť radosť v podobe nakupovania zadarmo počas celého mesiaca. Stačí, ak si vyskúšate nakupovanie online, naplníte svoj košík ľubovoľnými potravinami - mäsom, ovocím alebo zeleninou a následne môžete tieto potraviny alebo iný sortiment nakupovať celý ďalší mesiac úplne zadarmo! Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné urobiť nákup v období 01.05.2019 - 15.05.2019 a odfotiť svoj nákup do komentára pod súťažným príspevkom na tu , prípadne ak nemáte Facebook, stačí zaslať fotku na náš mail zakaznici@edelia.sk. Počet urobených nákupov násobí vašu šancu na výhru! Takže 3... 2... 1... Súťaž sa môže začať!

Pravidlá a pokyny k súťaži

 1. Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhrajte mesiac nakupovania zadarmo" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť iDelia s.r.o. so sídlom Švabinského 13, 85101 Bratislava, IČO: 50 460 692, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 113604/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").
 2. Súťaž trvá od 01.05.2019 do 15.05.2019
 3. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je objednaný a doručený nákup v období od 01.05.2019 - 15.05.2019 a umiestnenie fotografie tohto nákupu pod súťažným príspevkom tu
 4. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Bratislave a blízkom okolí, ktorému bude zo strany spoločnosti iDelia s.r.o. odovzdaná výhra. Výhercom sa môže stať zákazník, ktorý spĺňa pravidlá tejto súťaže popísané nižšie.
 5. Výhercu vylosujeme a oznámime dňa 20.05.2019 pomocou e-mailovej komunikácie a uverejnením v komentároch pod súťažným príspevkom
 6. Do losovania sa započíta každá jedna objednávka súťažiaceho urobená v časovom horizonte súťaže. Opakovaný nákup teda násobí šancu súťažiaceho na výhru. (Podmienkou pre zvýšenie svojej šance je umiestnenie fotografie každého uskutočneného nákupu. Ak teda súťažiaci uskutočnil viac ako jeden nákup, fotku každého ďalšieho nákupu umiestni pod foto svojej prvej objednávky na našom Facebooku)
 7. Výhra v súťaži je 200€ v podobe štyroch 50€ poukazov, z ktorých môže výherca využiť maximálne 1 za každý týždeň v mesiaci jún. Výhra je doručená a pripísaná na účet výhercu v podobe kreditov, ktorými výherca platí za nakupovaný tovar. Výherca musí byť registrovaným na stránke www.edelia.sk. Výherca nemusí využiť celú hodnotu 50€ naraz, ale môže si kredity prenášať do ďalšieho týždňa do 30.06.2019
 8. Kredity je možné uplatniť na akékoľvek položky v sortimente do 30.06.2019
 1. Nákupy je výhercovi možné doručiť iba v rámci aktuálnych závozových zón eDelia.sk. Pred objednaním si prosím overte dostupnosť doručenia na vašu adresu
 2. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti eDelia.sk, ani ich rodinní príslušníci
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 4. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. "

Organizátorom súťaže je spoločnosť iDelia, s. r. o., ktorá si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu pravidiel kedykoľvek počas trvania súťaže.

Prečo nakupovať práve na edelia.sk?

Vyberajte z...